Jaunumi

Informācija par veiktajiem grozījumiem ViA normatīvos

Nosūtīja Daina Ezertēva

Labdien!

 

Saskaņā š.g. 28.februārī ViA Senātā pieņemtajiem lēmumiem, informējam par veiktajiem grozījumiem vairākos normatīvajos dokumentos:

 

 

“Minimālās stipendijas izmaksā pilnā apmērā katru mēnesi līdz 25.datumam (izņemot janvāri un jūniju), pārskaitot naudu uz studenta norādīto norēķinu kontu bankā pēc rektora apstiprinātā saraksta. Minimālās stipendijas izmaksa janvārī un jūnijā notiek pēc semestra noslēguma, kad izlikti visi studiju kursu vērtējumi.”

 

  • Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to” izpildi un veiksmīgu valsts budžeta finansēto studiju vietu rotācijas procesa nodrošināšanu Vidzemes Augstskolā, ir apstiprināti grozījumi dokumentā “Konkursa uz valsts budžeta finansētām pilna laika studiju vietām  Vidzemes Augstskolā nolikums”, papildinot nolikumu ar 16.punktu (teksts zaļā krāsā):

 

“Pamatstudijās[1] studējošie, kuri uzņemti studijām ViA atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to” 171., 172., 173. punktos noteiktajām prasībām, saglabā budžeta studiju vietu, ja studiju pārskata periodā sekmīgi apgūti nepieciešamie kredītpunkti saskaņā ar studiju plānu; vidējā atzīme Konkursā netiek rēķināta. Akadēmisko saistību neizpildes gadījumā, studējošais zaudē iespēju studēt budžeta studiju vietā. Studējošais, Konkursa noteiktajā kārtībā, var atkārtoti pretendēt uz budžeta studiju vietu pēc studiju pārskata perioda.”

_____________

[1]īsā cikla profesionālās augstākās izglītības (koledžas programmas) un pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmas (bakalaurs).

 

Būtiskākās izmaiņas jūsu ievērībai:

    • 13.punkts: “Persona, kura vēlas, lai tiktu atzītas tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms semestra sākuma, iesniedz ViA Studiju un mūžizglītības grupā iesniegumu par zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu.”
    • Jaunā veidlapa: IESNIEGUMS

Informācija pie procesu:  PIEREDZES ATZĪŠANA (va.lv)

 

Papildu jautājumiem, aicinu rakstīt vai zvanīt!

-- 
Studiju un mūžizglītības grupa

Talr. 26182255 

e-pasts: studijas@va.lv 

Studiju kursa novērtējuma anketas I Study course questionnaires

Nosūtīja Daina Ezertēva

Labdien, Student!

Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, studiju īstenošanas laikā apzinot visus darbības posmus un iesaistītās puses. Studentu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu mums pilnveidot studiju kursa saturu un tā īstenošanas metodes. Lai sekmētu ViA studējošo novērtējuma saņemšanu par studiju kursa saturu un tā īstenošanas aspektiem, tādejādi sekmējot studiju programmas satura un kursu īstenošanas pilnveidi, ViA studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana par katru studiju kursu tiek nodrošināta ViA Studiju informācijas sistēmā LAISSekojot norādēm, studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana varētu aizņemt 5 – 10 minūtes: Studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšanas ceļvedis

Lūdzu ņemiet vērā, ka kursa novērtējuma anketa pieejama, ja LAIS ir izlikts studiju kursa gala vērtējums! Studiju kursa novērtējuma anketas jāaizpilda līdz semestra noslēgumam.

Augsti novērtēsim arī komentārus par LAIS tehnisko risinājumu aptauju aizpildīšanai – lūdzu dodiet ziņu, ja Jums rodas priekšlikumi vai ir norāde uz kādu neprecizitāti.  Ja Jums rodas kādi papildu jautājumi vai komentāri – droši rakstiet vai zvaniet!

 

Paldies par Jūsu veltīto laiku!

 

--

Ar cieņu, 

Vidzemes Augstskola

Studiju un mūžizglītības grupa

Tel.: 26182255

E.p.: studijas@va.lv

 

 

Dear Student!

Quality assurance is a continuous process, identifying all stages of activity and stakeholders during the implementation of studies. The opinion of students is very important to help us improve the content of the study course and the methods of its implementation. To promote ViA student feedback on the study course content and its implementation aspects, thereby contributing to the improvement of the study programme content and course implementation, starting from this semester, study course evaluation questionnaires are filled in using the Study Information System (LAIS). It could take 5 - 10 minutes to fill in the evaluation questionnaire following the instructions: Guide to completing study course questionnaire

Please note that the course evaluation form is only available if the final course grade is posted in LAIS! Course evaluation forms must be completed by the end of the semester.

We will also highly appreciate your comments on the LAIS technical solution for completing surveys – please let us know if you have any proposals or any indication of any inaccuracy.  If you have any additional questions or comments – feel free to contact us by email or phone!  

 

Thank you for your time!  

 

--

Sincerely, 

Vidzeme University of Applied Sciences

Study and Lifelong Learning Unit

Phone: 26182255

Email: studijas@va.lv

 

Vecākas tēmas...