Jaunumi

Studiju kursa novērtējuma anketas I Study course questionnaires

Nosūtīja Daina Ezertēva

Labdien, Student!

Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, studiju īstenošanas laikā apzinot visus darbības posmus un iesaistītās puses. Studentu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu mums pilnveidot studiju kursa saturu un tā īstenošanas metodes. Lai sekmētu ViA studējošo novērtējuma saņemšanu par studiju kursa saturu un tā īstenošanas aspektiem, tādejādi sekmējot studiju programmas satura un kursu īstenošanas pilnveidi, ViA studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana par katru studiju kursu tiek nodrošināta ViA Studiju informācijas sistēmā LAISSekojot norādēm, studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana varētu aizņemt 5 – 10 minūtes: Studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšanas ceļvedis

Lūdzu ņemiet vērā, ka kursa novērtējuma anketa pieejama, ja LAIS ir izlikts studiju kursa gala vērtējums! Studiju kursa novērtējuma anketas jāaizpilda līdz semestra noslēgumam.

Augsti novērtēsim arī komentārus par LAIS tehnisko risinājumu aptauju aizpildīšanai – lūdzu dodiet ziņu, ja Jums rodas priekšlikumi vai ir norāde uz kādu neprecizitāti.  Ja Jums rodas kādi papildu jautājumi vai komentāri – droši rakstiet vai zvaniet!

 

Paldies par Jūsu veltīto laiku!

 

--

Ar cieņu, 

Vidzemes Augstskola

Studiju un mūžizglītības grupa

Tel.: 26182255

E.p.: studijas@va.lv

 

 

Dear Student!

Quality assurance is a continuous process, identifying all stages of activity and stakeholders during the implementation of studies. The opinion of students is very important to help us improve the content of the study course and the methods of its implementation. To promote ViA student feedback on the study course content and its implementation aspects, thereby contributing to the improvement of the study programme content and course implementation, starting from this semester, study course evaluation questionnaires are filled in using the Study Information System (LAIS). It could take 5 - 10 minutes to fill in the evaluation questionnaire following the instructions: Guide to completing study course questionnaire

Please note that the course evaluation form is only available if the final course grade is posted in LAIS! Course evaluation forms must be completed by the end of the semester.

We will also highly appreciate your comments on the LAIS technical solution for completing surveys – please let us know if you have any proposals or any indication of any inaccuracy.  If you have any additional questions or comments – feel free to contact us by email or phone!  

 

Thank you for your time!  

 

--

Sincerely, 

Vidzeme University of Applied Sciences

Study and Lifelong Learning Unit

Phone: 26182255

Email: studijas@va.lv

 

Informācija par ViA rekvizītiem

Nosūtīja Daina Ezertēva

Ņemot vērā grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, informējam, ka Vidzemes Augstskolas Valsts kases konts Nr. LV38TREL915013000000 vairs nebūs pieejams maksājumiem, kas nav saistīti ar valsts budžeta finansējumu.

Turpmākajiem maksājumiem, aicinām izmantot kādu no turpmāk noradītajiem komercbanku kontiem:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003

Banka: AS Luminor banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Papildu informācijai par studiju maksājumiem vai citiem finanšu jautājumiem,aicinām sazināties ar ViA finanšu un iepirkumu speciālisti Initu Sakni: inita.sakne@va.lv vai +371 26681800.

Vecākas tēmas...