Jaunumi

Informācija par veiktajiem grozījumiem ViA Studiju nolikumā

Nosūtīja Daina Ezertēva

Labdien!

Ņemot vērā grozījumus Augstskolu likumā (AL) par kredītpunktu[1] uzskaites sistēmas maiņu Latvijā, ViA Senātā 2024.gada 29.maijā ir apstiprināti grozījumi Studiju nolikumā, kas paredz kredītpunktu uzskaites sistēmas maiņas pārejas periodu Vidzemes Augstskolā (ViA) līdz 2024.gada 31.augustam. Attiecīgi,sākot ar 2024.gada 1.septembri, ViA studiju dokumentācija tiek organizēta saskaņā ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS - European Credit Transfer System). 

Citas būtiskākās Studiju nolikuma izmaiņas jūsu ievērībai:

  • Atbilstoši AL grozījumiem ir precizēts nolikuma 25.punkts,nosakot to šādā redakcijā: “Studiju darba apjomu uzskaita kredītpunktos. Kredītpunkts ir Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas studiju uzskaites vienība, kas izsaka studiju darba apjomu, pamatojoties uz studiju programmā vai tās daļā definētajiem studiju rezultātiem un ar to sasniegšanu saistīto studiju slodzi. Kredītpunktus izsaka veselos skaitļos. Viens kredītpunkts atbilst 25 - 30 stundu studiju darba apjomam, ievērojot 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un 2023.gada 13.jūnija noteikumos Nr.305 “Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu” noteikto kontaktstundu īpatsvaru. Studiju darba laika vienība - akadēmiskā stunda, kuras ilgums ir 45 minūtes”.
  • Atbilstoši AL grozījumiem ir precizēts nolikuma 26.punkts, nosakot, ka: “studiju darba apjoms pilna laika studijās ir 60 kredītpunktu, bet nepilna laika studijās - 48 kredītpunkti akadēmiskajā gadā”.
  • Atbilstoši AL grozījumiem ir precizēts nolikuma 27.punkts, nosakot, ka: viena kredītpunkta minimālais kontaktstundu skaits pilna laika pamatstudiju studijās atbilst 10 kontaktstundām, maģistrantūrā – 8, doktorantūrā – 6, bet nepilna laika studijās - 3”.
  • Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, papildināts nolikuma 28.punkts, nosakot, ka: kontaktnodarbības līdz 50 procentiem no attiecīgās studiju programmas īstenošanai noteiktā kontaktstundu skaita var īstenot attālināti, izmantojot sinhronas un/vai asinhronas studiju metodes”.
  • Studiju nolikums papildināts ar diviem pielikumiem: (1.) Kredītpunktu pārneses veidlapa un (2.) Studiju kursu apraksta veidlapa.
  • Lai precizētu sekmju protokolu aizpildīšanas kārtību, papildināts nolikuma 52.punkts, nosakot, ka: “gala vērtējumu docētājs reģistrē protokolā (ja izpildīti vismaz 50% studiju kursa prasību, bet nav izpildītas nepieciešamās prasības, lai saņemtu gala vērtējumu, protokolā ierakstāms ieraksts “nav pielaists/nav atļauts”;  ja izpildīts mazāk kā 50% studiju kursā paredzēto saistību, protokolā ierakstāms ieraksts “kursu neapmeklēja”; ja izpildītas visas studiju kursa prasības, bet students nav ieradies uz gala pārbaudījumu, protokolā ierakstāms ieraksts “neieradās uz eksāmenu”). Docētājs aizpildītu un parakstītu protokolu trīs nedēļu laikā no studiju kursa noslēguma, bet ne vēlāk kā pēdējā semestra dienā (ja starp studiju kursa un semestra noslēgumu ir mazāk kā trīs nedēļas), iesniedz attiecīgā studiju virziena studiju speciālistam”.
  • Lai pilnveidotu studiju pārtraukuma piešķiršanas kārtību ViA, precizēts nolikuma 92. punkts nosakot to šādā redakcijā: “studiju laikā studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas - saņemt studiju pārtraukumu, kura ilgums ir divi semestri pēc kārtas, ne vairāk kā divas reizes. Papildus studiju pārtraukums, kura ilgums ir divi semestri pēc kārtas, tiek piešķirts studējošajiem, dienējot valsts aizsardzības dienestā.”
  • Lai pilnveidotu studiju pārtraukuma piešķiršanas kārtību ViA, precizēts nolikuma 95.punkts, nosakot to šādā redakcijā: “Valsts budžeta finansēto studiju vietu studējošais saglabā tikai gadījumos, kad studiju pārtraukums tiek pamatots ar dokumentu, kas apstiprina attaisnojošus iemeslus: ilgstoša slimība, ģimenes pieaugums vai iesaukums valsts aizsardzības dienestā (t.sk. brīvprātīgi piesakoties).”

Papildu jautājumiem, aicinu rakstīt vai zvanīt!

 

-- 
Studiju un mūžizglītības grupa

Talr. 26182255 

e-pasts: studijas@va.lv 

 [1]Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS - European Credit Transfer System) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. Līdz 2024.gada 31.decembrim noteikta pāreja uz uzskaites vienību - kredītpunktu, kas izsaka studiju darba apjomu, pamatojoties uz studiju programmā vai tās daļā definētajiem studiju rezultātiem un ar to sasniegšanu saistīto studiju slodzi. 60 kredītpunkti atbilst pilna laika studijās vienā akadēmiskajā gadā apgūtajiem studiju rezultātiem saskaņā ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu. Viens kredītpunkts atbilst 25-30 stundu studiju darba apjomam.

Studiju kursa novērtējuma anketas I Study course questionnaires

Nosūtīja Daina Ezertēva

Labdien, Student!

Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, studiju īstenošanas laikā apzinot visus darbības posmus un iesaistītās puses. Studentu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu mums pilnveidot studiju kursa saturu un tā īstenošanas metodes. Lai sekmētu ViA studējošo novērtējuma saņemšanu par studiju kursa saturu un tā īstenošanas aspektiem, tādejādi sekmējot studiju programmas satura un kursu īstenošanas pilnveidi, ViA studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana par katru studiju kursu tiek nodrošināta ViA Studiju informācijas sistēmā LAISSekojot norādēm, studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšana varētu aizņemt 5 – 10 minūtes: Studiju kursa novērtējuma anketas aizpildīšanas ceļvedis

Lūdzu ņemiet vērā, ka kursa novērtējuma anketa pieejama, ja LAIS ir izlikts studiju kursa gala vērtējums! Studiju kursa novērtējuma anketas jāaizpilda līdz semestra noslēgumam.

Augsti novērtēsim arī komentārus par LAIS tehnisko risinājumu aptauju aizpildīšanai – lūdzu dodiet ziņu, ja Jums rodas priekšlikumi vai ir norāde uz kādu neprecizitāti.  Ja Jums rodas kādi papildu jautājumi vai komentāri – droši rakstiet vai zvaniet!

 

Paldies par Jūsu veltīto laiku!

 

--

Ar cieņu, 

Vidzemes Augstskola

Studiju un mūžizglītības grupa

Tel.: 26182255

E.p.: studijas@va.lv

 

 

Dear Student!

Quality assurance is a continuous process, identifying all stages of activity and stakeholders during the implementation of studies. The opinion of students is very important to help us improve the content of the study course and the methods of its implementation. To promote ViA student feedback on the study course content and its implementation aspects, thereby contributing to the improvement of the study programme content and course implementation, starting from this semester, study course evaluation questionnaires are filled in using the Study Information System (LAIS). It could take 5 - 10 minutes to fill in the evaluation questionnaire following the instructions: Guide to completing study course questionnaire

Please note that the course evaluation form is only available if the final course grade is posted in LAIS! Course evaluation forms must be completed by the end of the semester.

We will also highly appreciate your comments on the LAIS technical solution for completing surveys – please let us know if you have any proposals or any indication of any inaccuracy.  If you have any additional questions or comments – feel free to contact us by email or phone!  

 

Thank you for your time!  

 

--

Sincerely, 

Vidzeme University of Applied Sciences

Study and Lifelong Learning Unit

Phone: 26182255

Email: studijas@va.lv

 

Vecākas tēmas...