Studiju kursa mērķis ir iepazīties un apgūt prasību inženierijas jomas specifiku societehnisku sistēmu darbības apraksta izstrādei. Kursa ietvaros studenti apgūst prasību inženierijas aspektus, metodes, modeļus, kā arī to praktisko lietojumu sociotehnisku sistēmu izstrādē. Kursa apguves rezultātā studenti būs definējuši un, izmatojot kritērijos balstību formālo apraksta metodi, izstrādājuši sava promocijas darba rzultāta sākotnējo modeli.

DrPrasInz-Kursa-apraksta-LV-2018-IF-201805 papildināts 08122018.docDrPrasInz-Kursa-apraksta-LV-2018-IF-201805 papildināts 08122018.doc