Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par to, kā pilnīgāk izmantot dabas un cilvēkresursus, sadarbojoties valstij, pašvaldībām, zinātniekiem un uzņēmējiem, lai lauki nezaudētu dzīvīgumu un lai tas pāraugtu ilgstošā dzīvotspējā. Kursā tiks atspoguļota situācija Vidzemes reģionā salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem un izvērtētas attīstības tendences. Studenti iegūs izpratni par zināšanu ekonomikas principiem un to izmantošanu reģiona attīstībā un uzņēmējdarbībā. Kurss attīstīs prasmes analizēt ekonomisko situāciju reģionā, balstoties uz mūsdienīgām, pētniecībā balstītām analīzes metodēm.  Kurss palīdzēs izprast reģionu attīstības pamatrādītājus, prast izmantot Eiropas statistikas sistēmas informāciju, lai novērtētu reģionu attīstību.  Studenti iegūst kompetences un prasmes reģionu ekonomikas attīstības un ekonomiskās politikas  novērtēšanā.

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par kapitāla tirgu un finanšu instrumentiem Latvijā. Kurss sniedz priekšstatu par kapitāla tirgus pieprasījumu un piedāvājumu-bankām, pensiju fondiem, investīciju fondiem, nekustamā īpašuma fondiem, kā arī finanšu instrumentiem- mezanīnu un kredītu fondiem, pūļa finansējumu, publiskām un privātām obligācijām un akcijām. Studiju kurss sniedz iespēju iepazīties ar nodokļu aspektiem finansējuma piesaistē.

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par uzņēmuma finanšu pārskatu audita mērķi un vispārējiem revīzijas principiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ietver finanšu pārskatu revīzijas pamatprincipus, pārbaužu plānošanu, pierādījumu iegūšanas procedūras revīzijai un pārbaužu ziņojumu standartus, ieviešot revīzijas darbā dažādas metodes un pieejas.