Informācija par veiktajiem grozījumiem ViA normatīvos

Informācija par veiktajiem grozījumiem ViA normatīvos

Nosūtīja Daina Ezertēva
Atbilžu skaits: 0

Labdien!

 

Saskaņā š.g. 28.februārī ViA Senātā pieņemtajiem lēmumiem, informējam par veiktajiem grozījumiem vairākos normatīvajos dokumentos:

 

 

“Minimālās stipendijas izmaksā pilnā apmērā katru mēnesi līdz 25.datumam (izņemot janvāri un jūniju), pārskaitot naudu uz studenta norādīto norēķinu kontu bankā pēc rektora apstiprinātā saraksta. Minimālās stipendijas izmaksa janvārī un jūnijā notiek pēc semestra noslēguma, kad izlikti visi studiju kursu vērtējumi.”

 

  • Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to” izpildi un veiksmīgu valsts budžeta finansēto studiju vietu rotācijas procesa nodrošināšanu Vidzemes Augstskolā, ir apstiprināti grozījumi dokumentā “Konkursa uz valsts budžeta finansētām pilna laika studiju vietām  Vidzemes Augstskolā nolikums”, papildinot nolikumu ar 16.punktu (teksts zaļā krāsā):

 

“Pamatstudijās[1] studējošie, kuri uzņemti studijām ViA atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to” 171., 172., 173. punktos noteiktajām prasībām, saglabā budžeta studiju vietu, ja studiju pārskata periodā sekmīgi apgūti nepieciešamie kredītpunkti saskaņā ar studiju plānu; vidējā atzīme Konkursā netiek rēķināta. Akadēmisko saistību neizpildes gadījumā, studējošais zaudē iespēju studēt budžeta studiju vietā. Studējošais, Konkursa noteiktajā kārtībā, var atkārtoti pretendēt uz budžeta studiju vietu pēc studiju pārskata perioda.”

_____________

[1]īsā cikla profesionālās augstākās izglītības (koledžas programmas) un pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmas (bakalaurs).

 

Būtiskākās izmaiņas jūsu ievērībai:

    • 13.punkts: “Persona, kura vēlas, lai tiktu atzītas tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms semestra sākuma, iesniedz ViA Studiju un mūžizglītības grupā iesniegumu par zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu.”
    • Jaunā veidlapa: IESNIEGUMS

 

Informācija pie procesu:  PIEREDZES ATZĪŠANA (va.lv)

 

Papildu jautājumiem, aicinu rakstīt vai zvanīt!

-- 
Studiju un mūžizglītības grupa

Talr. 26182255 

e-pasts: studijas@va.lv